Women on the Move: Open Discussion

Women on the Move: Open Discussion
 

What are the challenges for women and girls while migrating? What are the lessons learnt from the recent refugee crisis? What are the strengths and weaknesses of the asylum system?

Join us at an open discussion organized by Legis, in MultiKulti, Kumanovo where we will have the rare opportunity to hear the viewpoints of 2 women from Macedonia and Syria of their personal experience with migration. We will also discuss the challenges and room for improvement of the asylum system, in particular, the issues women face regarding it.

When? 14-16:00 pm, June, 22nd

Where? MultiKulti Kumanovo

This project is implemented by Legis with the support of the Capacity development for Selected actors working with asylum seekers in Serbia and Macedonia. The Capacity development for Selected actors working with asylum seekers in Serbia and Macedonia was established by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and is managed by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.Жени во движење: отворена дискусија

Кои се предизвиците за жени и девојки при миграција? Кои се научените лекции од неодамнешната бегалска криза? Кои се јаките и слабите страни на системот за азил?

Придружете ни се на отворена дискусија организирана од Легис, во MultiКулти Mладински Центар, Куманово, каде ќе имаме ретка можност да ги слушнеме гледиштата на две жени од Македонија и Сирија за нивното лично искуство со миграција. Исто така, ќе ги дискутираме предизвиците и просторот за подобрување во системот за азил, особено проблемите со кои жените се соочуваат во поглед на истиот.

Кога? 14-16:00ч., 22 јуни

Каде? MultiКулти Mладински Центар Куманово


Проектот е имплементиран од НВО ЛЕГИС со поддршка на проектот „Развој на капацитети на одбрани чинители кои работат со баратели на азил во Србија и Македонија”. Проектот „Развој на капацитети на одбрани чинители кои работат со баратели на азил во Србија и Македонија “ е воспоставен од German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), а управуван од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH