"Monitoring the access to human rights of the refugees and migrants" - Reports

On 24 December 2018, NGO Legis signed a grant agreement with NGO Open Gate - La Strada in the framework of the project "Strategic partnership for change". Legis' project's called "Monitoring the access to human rights of the refugees and migrants". It will last from 01.01.2019 until 31.12.2019. The goal of this project is monitoring and documenting human rights violations of refugees and migrants, and providing psychosocial support  and recreational activities at the border transit centers - Tabanovce and Vinojug. The project is supported by the European Union.

This project funded by the NGO Open Gate - La Strada provides two field workers and one coordinator in transit centers, Tabanovce and Vinoiig. Field workers provide humanitarian assistance, record human rights violations and record the work of state institutions. They maintain communication with refugees / migrants through a program for recreational and social activities such as ping pong, playing cards, chess, football, badminton, volleyball, creative workshops. For all events, there are reports that are informed about the donor. Furthermore, field teams will record human rights violations on a daily basis and will offer legal advice and referrals to specific cases to the Ombudsman Office or other local non-governmental organizations offering legal protection. Field workers will collect daily statistics by filling in specially designed questionnaires, which includes a day-to-day situation in border-transit centers and documenting human rights violations as well as recording evidence if any. In the end, a final conference is scheduled to present the results with recommendations.

Click HERE to see the photos of project activities.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekly and monthly report for January

Weekly Report for 1-5 January 2019 read HERE                    Weekly Report for 6-12 January 2019 read HERE

Weekly Report for 14-19 January 2019 read HERE               Weekly Report for 21-26 January 2019 read HERE

Weekly Report for 28 Jan-3 Feb 2019 read HERE              Monthly Report for month January 2019 read HERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekly and monthly report for February

Weekly Report for 4-9 February 2019 read HERE               Weekly Report for 11-17 February 2019 read HERE

Weekly Report for 18-24 February 2019 read HERE               Weekly Report for 25 Feb-2 Mar 2019 read HERE

Monthly Report for month February 2019 read HERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

March

Weekly Report for 4-10 March 2019 read HERE                       Weekly Report for 11-17 March 2019 read HERE

Weekly Report for 18-24 March 2019 read HERE                     Weekly Report for 25-31 March 2019 read HERE

Monthly Report for month March 2019 read HERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

First quarterly report for months January, February and March 2019 read HERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekly and monthly report for April

Weekly Report for 1-7 April 2019 read HERE                              Weekly Report for 8-14 April 2019 read HERE

Weekly Report for 15-21 April 2019 read HERE                         Weekly Report for 22-28 April 2019 read HERE

Monthly Report for month April 2019 read HERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekly and monthly report for May

Weekly Report for 29 Apr-5 May 2019 read HERE                        Weekly Report for 6-12 May 2019 read HERE

Weekly Report for 13-19 May 2019 read HERE                           Weekly Report for 20-26 May 2019 read HERE

Weekly Report for 27 May-2 June 2019 read HERE                 Monthly Report for month May 2019 read HERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekly and monthly report for June

Weekly Report for 3-9 June 2019 read HERE                            Weekly Report for 10-16 June 2019 read HERE

Weekly Report for 17-23 June 2019 read HERE                         Weekly Report for 24-30 June 2019 read HERE

Monthly Report for month June 2019 read HERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Second quarterly report for months April, May and June 2019 read HERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekly and monthly report for July

Weekly Report for 1-7 July 2019 read HERE                                Weekly Report for 8-14 July 2019 read HERE

Weekly Report for 15-21 July 2019 read HERE                           Weekly Report for 22-28 July 2019 read HERE

Weekly Report for 29 July-4 August 2019 read HERE              Monthly Report for month July 2019 read HERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekly and monthly report for August

Weekly Report for 5-11 August 2019 read HERE                     Weekly Report for 12-18 August 2019 read HERE

Weekly Report for 19-25 August 2019 read HERE

Weekly Report for 26 August - 1September 2019 read HERE

Monthly Report for month August 2019 read HERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 24 декември 2018 година, НВО Легис потпиша договор за грант со НВО Отворена Порта - Ла Страда во рамките на проектот "Стратешко партнерство за промени". Проектот на Легис имениван како “Мониторинг на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите ". Ќе трае од 01.01.2019 до 31.12.2019. Целта на овој проект е следење и документирање на кршењето на човековите права на бегалци и мигранти и обезбедување на психосоцијална поддршка и рекреативни активности во граничните транзитни центри - Табановце и Винојуг. Проектот е поддржан од Европската Унија.

 На овој проект работат два теренски работници и еден координатор во транзитните центри, Табановце и Виноиг. Теренските работници обезбедуваат хуманитарна помош, ги евидентираат кршењата на човековите права и ја евидентираат работата на државните институции. Тие одржуваат комуникација со бегалците / мигрантите преку програма за рекреативни и социјални активности, како што се пинг-понг, карти за играње, шах, фудбал, багминтон одбојка, креативни работилници. За сите настани, постојат извештаи со кои е информиран донаторот. Понатаму, теренските тимови ќе бележат повреди на човекови права на дневно ниво и ќе нудат правно советување и упатување на специфични случаи до Канцеларијата на Народниот правобранител или други локални невладини организации што нудат правна заштита. Теренските работници ќе собираат дневни статистички податоци преку пополнување посебно изработени прашалници, а тоа вклучува дневна состојба во погранично-транзитните центри и документирање на повреди на човекови права како и бележење на сведоштва доколку има. На крајот, предвидена е завршна конференција на која ќе се презентираат резултатите со препораки.