Повик за ангажирање консултанти / Call for engaging consultants

Повик за ангажирање консултанти / Call for engaging consultants

Здружението на граѓани ЛЕГИС, во рамките на проектот: “Младите знаат, младите можат“, поддржан и финасиран од Генералниот Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија,  организира јавен повик за ангжирање на 2 обучувачи/ки

Обучувачите ќе треба да изработат методологија со која на младите луѓе во Република Северна Македонија ќе им ги приближат вредностите и придобивките на Охридскиот договор, низ 3 дводневни работилници.

Методологијата треба да содржи план на активности каде низ креативните работилници ќе им овозможат на учесниците да се стекнат со напредни знаења и вештини за како се планира и реализира кампања за подигнување на свеста, односно како се идентификува целта на кампањата, порака која треба да се испрати, анализа на целните групи и идентификација на најсоодветни канали и алатки преку кои пораката треба да биде испратена.

Обучувачите ќе треба да поттикнат развивање на идеи за локални активности за промовирање на придобивките кои ги има општеството од мултиетничко општество и културната различнос. Од секоја работилница, ќе биде избрана најдобрата идеја од групата учесници и која во следните денови обучувачот ќе работи со тимот за нивна промоција на социјалните медиуми.

Обучувачите ќе бидат ангажирани за 9 консултантски денови.

Обуките ќе се одржуваат надвор од Скопје.

Заинтересираните кандидати треба да имаат искуство со работа на слични проекти, како и познавање на македонскиот, албанскиот и англискиот јазик.

Своите биографии и методологии да ги испратат на маилот: info@legis.mk

Лице за контакт, Мерсиха Смаиловиќ.

The Citizens' Association LEGIS, within the project "Young people know, young people can", supported and financed by the General Secretariat of the Government of the Republic of North Macedonia, is organizing a public call for engagement of 2 trainers.

The trainers will need to develop a methodology so that the young people in the Republic of North Macedonia will get know closer to the values ​​and benefits of the Ohrid Framework Agreement, through 3 two-day workshops.

The methodology should include a plan of activities where the creative workshops will enable participants to acquire advanced knowledge and skills on how to plan and implement an awareness campaign, or how to identify the purpose of the campaign, a how message will be sent, analysis of target groups and identification of the most appropriate channels and tools through which the message should be sent.

Trainers will need to encourage the development of ideas for local activities to promote the benefits of a multiethnic society and cultural diversity. From each workshop, the best idea from the group of participants will be selected and the trainer will work with the team for the social media promotion over the next few days.

The trainers will be engaged for 9 consulting days.

The trainings will be held outside Skopje.

Interested candidates should have experience working on similar projects, as well as knowledge of Macedonian, Albanian and English language.

Send your resumes and methodologies to:  info@legis.mk

Contact person, Mersiha Smailovic.