" Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот " Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”, поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас. Легис во рамките на овој 6 месечен Легис располага со 2 теренски работници и 1 координатор кои дневно собираат информации и податоци за пристапот до човекови права на бегалци и мигранти во пограничните транзитни центри Табановце-Куманово и Винојуг-Гевгелија. Овој неделен извештај претставува преглед на 7 дневни извештаи за горенаведениот период:

Месечен извештај за: 01.07-31.07.2020 г. симни ТУКА